Qruts umgängesprogram

Qruts Modell för Trygga Umgängen – en handbok för umgängen

Vi som arbetar med placerade barn och umgängen vet hur viktig och bekräftande kontakten med den biologiska familjen kan vara för ett barn som bor i ett jour-/familjehem. Likaså hur viktigt det är att begränsa eller avstå umgängen om det är till barnets bästa för stunden. Qrut har arbetat med umgängen relaterat till vårt arbete med stöd till målgruppen mammor med multipel problematik i flera år. I det arbetet stötte vi ofta på aspekter som vi såg ledde till problem och svårigheter i planeringen och genomförandet av umgängen. Både socialtjänst, familjehem, barn och föräldrar förmedlade till oss att de upplever att det finns brister i struktur, planering, genomförande och uppföljning av umgängen och önskade mer tydlighet, rutiner och direktiv.

Tillsammans med vår målgrupp och en referensgrupp med professionella på området har vi arbetat fram en modell för planering och genomförandet av umgängen. Modellen är utformad utifrån de behov vi sett genom vårt arbete med mammor och deras placerade barn. Qruts modell för trygga umgängen innehåller olika delar som rör planeringen och förberedelser inför ett umgänge samt beskriver ett tillvägagångssätt vid själva umgängestillfället. De olika aspekterna som tas upp i vår modell har successivt blivit en del i hur vi arbetar med umgängen på Qrut. Genom att sprida detta hoppas vi kunna bidra till att få fler umgängen att fungera lättare samt att skapa gynnsamma förutsättningar för en god kontakt mellan placerade barn och förälder. 

Målet med Qruts modell för trygga umgängen är att strukturera och höja kvaliteten på umgängen samt ge stöd till den som arbetar med planering och genomförande av umgängen som av olika anledningar kan upplevas svåra. Med en fastställd struktur, rutiner och tydlig kommunikation mellan myndighet, förälder, jour-/familjehem och barn ser vi att man kan komma långt. Vår förhoppning är att denna modell ska vara ett verktyg för socialtjänst och andra som arbetar med umgängen. Qruts modell för trygga umgängen ska ge fler placerade barn förutsättningar till en stabil kontakt med sin förälder.

Projektet är finansierat av Arvsfonden.