Qrut i siffror

Missbruket kostar samhället 150 miljarder varje år. För en 20-årig kvinna med heroinmissbruk är den samhällsekonomiska kostnaden cirka 10 miljoner kronor per år.(Gerhard Larsson, Missbruksutredningen)

Barn till missbrukande föräldrar ökar samhällets kostnader med över 35 miljarder per år. Dessa barn löper betydlig större risk för egen psykisk ohälsa och eget missbruk. (Bo Hovstadius, Linnéuniversitet)

Med rätt stöd till dessa föräldrar och barn kan vi sänka samhällskostnaderna och samtidigt öka förutsättningarna till en gynnsammare framtid för barn som växer upp i trasiga familjer.

2014- 2016 stöttade Qrut 71 mammor. Av dem vi kunnat följa under minst ett års tid tog vi fram några mätbara resultat. Av 46 mammor hade 72 % lämnat missbruk/kriminalitet och kunde uppvisa dokumenterad drogfrihet/nykterhet. 54 % hade kommit in på arbetsmarknaden/börjat studera. 92 % hade välfungerande och regelbundna umgängen med sina familjehemsplacerade barn. Sju mammor fick permanent hem sina tidigare familjehemsplacerade barn. Att stärka dessa mammor i sin föräldraroll har gett dem kraft att bryta sitt tidigare destruktiva liv.

Qrut innebär alltså en stor kostnadsbesparing för samhället och hjälper samtidig en utsatt målgrupp med multipelproblematik och deras barn.