GDPR

Policy vid hantering av personuppgifter

Vi är måna om våra klienter och kunders integritet och följer gällande lagar kring hantering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
Qrut, organisationsnummer, 802506–2715, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

I enlighet med den nya dataskyddsordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft 2018-05-25 (ersätter personuppgiftslagen PuL) hanterar Qrut personuppgifter enligt följande:
I våra journalanteckningar registreras namn, ålder, adress (vistelseort), mailadress, civilstånd, social situation (missbruk, kriminalitet, våldsutsatthet) och vilka myndigheter du har kontakt med. De uppgifter vi avser att samla in och behandla om barn är antal barn, barnens namn, barnens ålder, barnens vistelseort, vårdnadshavare, vi registrerar inte personnummer. Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte vill finnas med i registret, kontakta föreningsinformatören för annan registrering.

Vad menas med personuppgift?
Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person, varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller online identifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.

Vem tar del av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används av Qrut för planering, uppföljning och utvärdering tillsammans med dig och berörda myndigheter. De kan även komma att användas i vårt kvalitetsarbete och administration för att ta fram statistik. Däremot redovisas inga uppgifter som kan härleda direkt till enskild person.
Vi kommer inte att sälja, hyra- eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Om föreningen skulle vilja använda personuppgifter på annat sätt än det ursprungliga kommer de registrerade i så fall informeras om det.
Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Qrut, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.

Tystnadsplikt och sekretess
Det är bara behöriga personer på Qrut som har rätt att ta del av registrerade uppgifter. Behörigheten styrs av vad en person behöver veta för att kunna utföra sitt arbete. Självklart omfattas alla uppgifter av vår sekretess och tystnadsplikt. Det innebär att vi inte lämnar ut någon information om dig till utomstående, om vi inte är skyldiga att göra det enligt lag.

Allmänt om personuppgiftbehandlingen
All behandling av personuppgifter sker enligt den nya dataskyddsförordningen. Personuppgiftsansvarig är föreningen Qrut.
Vi sparar bara personuppgifterna så länge det är nödvändigt för ändamålet, därefter raderas dem. Om uppgifter skulle vara ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta har du rätt att begära att de rättas eller raderas.

Utträde ur föreningen
Vill ni inte längre vara klient/kund i föreningen, kontakta Qrut så kan utträde ske omgående. Du kommer att vara berättigad två ångerveckor innan dina uppgifter raderas.